REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina Ballada w Salowej Woli.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

 6. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

 7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

 8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Kino Ballada kategorycznie zabrania się:

a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. ?o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmn.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

b)    Korzystania z telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, kamer podczas projekcji filmów.

c)    Korzystania z urządzeń emitujących swiatło lub dzwiek.

d)   Spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i innych używek.

e)    Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.

 1. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.

 2. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina nie ponosimy odpowiedzialności.

 3. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kina porządku oraz czystości.

 4. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

 5. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.

 6. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na Witrynie i gablotach Ballada.

 7. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany systemu sprzedaży: bilety z numerami miejsc na bilety z miejscami dowolnymi w dowolnym momencie

 8. Po rozpoczęciu seansu i zgaszeniu światła na sali, kino nie gwarantuje wyznaczonych miejsc wpisanych na bilecie. Obsługa kina wskazuje dostępne wolne miejsca na sali nie uwzględniając numerów na biletch.

 9. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.kinoballda.info, pod numerem telefonu 15 842 56 07 lub osobiście w kasie kina.

 2. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów online na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.kinoballda.info nie później jednak niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu. Przed rezerwacją lub zakupem biletu online należy zapoznać się z "Regulaminem zakupu i rezerwacji biletów do Kina Ballada poprzez stronę internetową" dostępnym na naszej stronie internetowej www.kinoballda.info.

 3. Rezerwacji na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.

 4. Kasa Kina czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu - w danym dniu.

 5. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.

 6. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.

 7. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank).

 8. Zwrot biletów na film zakupionych w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu (gotówka, przelew). Nie ma możliwości zwrotu gotówki za bilety zakupione Voucherem. Pozostałe przypadki reguluje "Regulamin zakupu i rezerwacji biletów do Kina Ballada poprzez stronę internetową" dostępny na naszej stronie internetowej www.kinoballada.info.

 9. Kasa Kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

 10. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 25 osobowych i większych.

 11. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

a)     Wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia ? 2 opiekunów.

b)    Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia ? 1 opiekun.

c)     Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia ? 1 opiekun,

d)    Grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

 1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do Sali Kina lub przy Kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej (posiadającej legitymację rencisty).

 2. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.

 3. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

a)     Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,

b)    W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.

c)     Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.

d)    Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

e)     Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli kina Ballady.

 1. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

a)     Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie kina Ballady.

b)    Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie kina Ballady.

c)     Klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 24 h przed seansem kinowym lub imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.

 1. Na projekcje filmów w kinie Galaktyka obowiązują następujące ceny biletów:

a)    ceny biletów na projekcje cyfrowe 2D:

 • Po.-Nie. Normalny-14 złUlgowy-13 zł, Rodzinny -12 zł

 • Tanie poniedziałki Jedna cena -11 zł

b)     ceny biletów na projekcje cyfrowe 3D:

 • Po.-Nie. Normalny-17Ulgowy-15 zł, Rodzinny -14 zł

 • Tanie poniedziałki Jedna cena -13

 

Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

 1. Klient może nabyć w Kasie kina Vouchery tzw. "Bilet dla Ciebie", które są dokumentem uprawniającymi Posiadacza Vouchera do jego wymiany na bilety do kina. Posiadacz Voucherów może dokonać zakupu biletów na dowolny seans filmowy o równowartości jego nominału.

 2. Voucher jest ważny od momentu sprzedaży do terminu wyznaczonego w polu "data ważności". Zrealizowanie Vouchera po terminie ważności jest niemożliwe. Vouchery nie mogą się sumować, nie mogą być zamienione ani w całości ani w części na gotówkę. Jeśli wartość biletu jest wyższa od nominału określonego na Voucherze, posiadacz Vouchera nie może dopłacić różnicy.

 3. O chęci wymiany vouchera na bilet do kina należy poinformować pracownika kasy kina tuż przed dokonaniem transakcji.

 4. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D

 5. Okulary są własnością kina Ballady i zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej w Ballada.

 6. Kino nie pobiera opłaty za udostępnienie okularów 3D..

 7. Klient ma obowiązek zwrócić udostępnione okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.

 8. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.

 9. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w udostępnionych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów oraz nie siadanie na nich itp. gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.

 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D Klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną i ponosi koszt wartości okularów, wg aktualnych cen rynkowych, płatny w kasie kina Ballada.

 11. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino Ballada nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.

 12. Kino Ballada nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż Klient zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.

 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies-opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.